+46(0)76 - 050 09 71 helen@rigamonti.se

Customer experience

HELEN RIGAMONTI

Sjöviksvägen 71
117 57 Stockholm
Tel: 0760 50 09 71
LinkedIn: se.linkedin.com/in/helenrigamonti
Mail: helen@rigamonti.se

MÅLDRIVEN, ORGANISERAD OCH INKLUDERANDE LEDARE SOM SKAPAR RESULTAT OCH TEAM SOM MÅR BRA!

✓ 15 års erfarenhet som ledare och chef inom privat tjänstesektor, chef för chefer, stora team samt internationell ledarerfarenhet.
✓ Mycket erfaren inom förändringsledning och storleksanpassning av team med fokus på digitaliseringsresor och att skapa resultatfokuserade team.
✓ Djup kunskap inom Customer experience, ta fram mål för kundupplevelser i hela organisationen och sätta struktur för att mäta kundnöjdhet för att påverka kvalitén på kundresan.
✓ Bakgrund inom B2B tjänsteförsäljning, vilket har format min ledarstil och kommunikation.
Fil. kand. inom beteendevetenskap vilket visas i ett djupt intresse av människor, värderingar och ledarskap
✓ Några av mina arbetsgivare: Cision, Semantix, Unikum, Observer, Södersjukhuset, GodEl

ARBETSLIVSERFARENHET

Juli 2021 – Pågående

Införandeledare nytt verksamhetssystem Sveriges a-kassor

Om Sveriges a-kassor: Sveriges a-kassor är a-kassornas service- och intresseorganisation som arbetar för att 4 miljoner medlemmar i 25 a-kassor ska få rimliga försäkringsvillkor och snabba besked om ersättning om de förlorar jobbet.

Mitt uppdrag: Ansvarig införandeledare för ett nytt verksamhetssystem som
berör samtliga a-kassor med tidsplan för utrullning under 2022.

April 2020 – Juni 2021

Interimchef medlemservice Sveriges a-kassor

Om Sveriges a-kassor: Sveriges a-kassor är a-kassornas service- och intresseorganisation som arbetar för att 4 miljoner medlemmar i 25 a-kassor ska få rimliga försäkringsvillkor och snabba besked om ersättning om de förlorar jobbet.

Mitt uppdrag: Uppdrag att starta upp a-kasseakuten, en ny verksamhet inom a-kassans värld som är en tillfällig resurspool för medlemsservice samt kompetensförsörjning för att stötta a-kassorna i denna exceptionella tid. Rekrytering av ca 30 medarbetare, fullt personal- och budgetansvar.

Dec 2019 – april 2020

Interim kundfront GodEl

Om GodEl: GodEl i Sverige AB är ett svenskt elbolag som ägs av den svenska stiftelsen GoodCause, som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. All el som GodEl levererar är förnybar märkt Bra Miljöval.

Mitt uppdrag: Interimuppdrag under en vakans med uppdrag att leda arbetet inom GodEl’s kundservice. Uppdragets tyngdpunkt ligger på att arbeta med att skapa en kundcentrerad kultur för att ytterligare öka kundupplevelsen.

Jan 2019 – april 2019

Interim sektionschef inom avd IT, kvalité, utveckling & MT på Södersjukhuset
Om Södersjukhuset: En av Stockholms största arbetsplatser med ca 4 500 medarbetare.

Mitt uppdrag: Interimuppdrag under en vakans med uppdrag att leda arbetet inom SöS växel med bemanning 24/7 samt sjukhusadministrationens receptionistverksamhet. Fullt personalansvar, verksamhetsplanering samt förändringsarbete att öka servicenivåerna gentemot Södersjukhusets medarbetare samt patienter, leverantörer och medborgare.
Resultat:
✓ Betydande höjning av upplevt bemötande och servicenivåer genom att öka KPI:er som svarsfrekvens, hanteringstid per ärende etc.
✓ Genom ett närvarande och coachande ledarskap översett befintliga processer och genomfört ett flertal effektiviseringsprojekt.
✓ Rekryterat och introducerat en ny ordinarie sektionschef.
Sagt om mig av IT chef på Sös: ”På bara tre månader levererar Helen en räcka av enastående resultat. Målinriktad, med kundfokus och framför allt med en varm och innerlig förmåga att ta tillvara och lyfta medarbetares egna förmågor.”
Viktigaste lärdomar: Interim management, ledarskap offentlig sektor, chefsrekrytering

Juni 2016 – jan 2019

Enhetschef Tolkcenter & Kundtjänst på Semantix Sverige AB
Om Semantix: Nordens ledande språkföretag med tjänster inom översättning, språkutbildning och tolkning.

Mitt uppdrag: Se pressmeddelande för min rekrytering här. Ett flertal organisationsförändringar utökade mitt ansvar till att inkludera resultatansvar för samtliga svenska tolkcenter samt kundtjänst för Sverige och Norge. Teamen var som störst ca 70 medarbetare, samt gruppchefer och teamledare. Medlem i nordisk ledningsgrupp, lönsamhetoch budgetansvar.
Resultat:
✓ Anpassat storleken på verksamheten i ett flertal organisationsförändringar som beror på sviktande tolkmarknad pga. politiska beslut och prispress i stora upphandlingar. Skapat effektiva och trygga team som lyckats hitta driv och arbetsro i läge där flertal av deras kollegor fått lämna sina tjänster.
✓ Initierat och ansvarat för en digitaliseringsresa genom proaktiv kundvård där andelen selfservice av kundernas tolkbokningar har ökat från 34% – 55%, något som har lett till möjligheten att kraftigt reducera personalstyrkan inom kundtjänst
✓ Ansvarat för att driva debiteringsgraden för tolkcenter upp emot 100% för att skapa lönsamhet och hittat kreativa lösningar för att tillvarata spilltid, optimera schemaläggning av telefontolkningar etc.
✓ Uppnått 95 % medarbetarnöjdhet hos direktrapporterande personal
Sagt om mig av Tjänsteområdeschef: ”Helen uppvisar ett stort engagemang och har utfört sitt uppdrag på ett professionellt och mycket kompetent sätt. Hon har varit väldigt uppskattad bland både kunder och kollegor!”
Viktigaste lärdomar: Chef för chefer, ledarskap av stora team, nedläggning/omstrukturering av verksamheter

Aug 2015 – juni 2016

Chef Kundservice & Customer Success på Unikum – Unikt lärande AB
Om Unikum: Unikum är ett SaaS-bolag och Sverige mest använda verktyg för pedagogisk dokumentation i förskola, skola och gymnasium med över en miljon användare.
Mitt uppdrag: Ansvar för att forma den nya funktionen ”Customer Success management” vilket innebar helhetsgrepp på allt som säkrar kundnytta proaktivt. Tydligt uppdrag att utveckla organisationen och tjänsten med målet att tillgodose användarens behov i hela kundresan. Ca 10 medarbetare i teamet, medlem i svensk bolagsledning, fullt budget- och personalansvar.
Resultat:
✓ Skapat förutsättningar för strukturerad proaktivitet genom tvärfunktionell omorganisation av sälj och kundservice till proaktiva kundteam med gemensamma mål
✓ Implementerat ärendehanteringssystem som stöd till proaktiva kundkontakter
✓ Satt struktur för att mäta insatser av arbetet med customer success genom kundundersökningar
✓ Medverkat i uppstart av svensk ledningsgrupp
Sagt om mig av UX-lead: ”Helen är väldigt driftig och kunnig inom Customer success och i min roll som UX- lead på Unikum samarbetade vi en hel del. Helen har väldigt goda ledaregenskaper och kan skapa bra energi och driv i ett projekt. Helen är väldigt rolig att samarbeta med, samtidigt som hon är bra på att behålla fokus i det hon gör.”
Viktigaste lärdomar: Customer experience management inom SaaS, agilt ledarskap

2007 – juli 2015

Nordic Director Customer Operations på Cision AB
Om Cision: Cision är ett SaaS-bolag och en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt.
Mitt uppdrag: Ansvarig för en avdelning bestående av ca 30 medarbetare, teamledare och gruppchefer samt medlem i den nordiska ledningsgruppen. Rollen innebar att driva utveckling av vår service och produktion med fokus på hög kundnöjdhet, ansvara för strategiska beslut i nära samarbete med andra avdelningar samt budget- och personalansvar. Flera förändringar i ägarstruktur samt att driva digitalisering av erbjudande ställde höga krav på snabba förändringar av organisation och kultur.
Resultat:
✓ Skapat förutsättningar för teamen att leverera mycket höga resultat i mätningar på kundnöjdhet (4,3-4,5 av 5 möjliga)
✓ Drivit felmarginal ner mot noll gällande hantering av kurspåverkande distribution av delårsrapporter av större delen av svenska börsnoterade företag
✓ Ökat effektivitet i operativa processer gällande administration av kunders söksträngar för omvärldsbevakning i media
CV HELEN RIGAMONTI
✓ Ökat kvalitén i mediedatabas genom ledning och struktur av team samt förändring av produktionssystem
Sagt om mig av Europachef ”Thanks to her leadership and communication skills, her ability to listen to customers’ needs, her attention to details and process efficiency as well as her capability to be proactive, Helen was able to significantly develop and improve the quality of Customer Service provided by Cision.”
Viktigaste lärdomar: Eskalerad incident/krishantering för produktion med krav på sekundprecision, Ledarskap i internationella matrisorganisationer, leda digitaliseringsresor för kund och internt. P/l ansvar på börsnoterat bolag.

2005-2007

Account Manager på Cision Sverige AB
Mitt uppdrag: Försäljning samt projektledning av kommunikationslösningar och omvärldsinformation till främst börsnoterade kunder. Målgrupp Investor relations, dvs kommunikationschefer, informationschefer samt presschefer. Löpande rapportering av säljresultat gentemot ett budgetmål, offerering samt avtalsskrivning.
Resultat:
✓ Uppnådde mycket hög måluppfyllelse på månatliga säljmål.
✓ Hög retention rate genom vårdande av långsiktiga kundrelationer.
✓ Drev lyckade kundprojekt för implementering av digitala tjänster vilket krävde samordning av interna och externa intressenter
Sagt om mig av VD Norden: ”Under sin tid inom sälj visade Helén mycket gott omdöme i sitt sätt att hantera och utveckla kundrelationer och hennes insatser präglades av engagemang, professionalism och hög kvalité. Hon uppvisade en genuin talang för att arbeta för kundens bästa samtidigt som hon drev tydligt mot säljmål och skapade goda resultat för alla parter.”
Viktigaste lärdomar: Presentationsteknik, projektledarteknik, resultat- och måluppfyllnadsfokus.

2000 – 2005

Teamleader utbildningsavdelningen på Observer (numera Cision Sverige AB)
Utbildare på Observer (numera Cision Sverige AB)
Account manager SME på Waymaker (numera Cision Sverige AB)
Teamledare Kundcenter på Svenska Media AB (numera Cision Sverige AB)

1999 – 2000

Statistisk ansvarig på Report Undersökningar AB Halvtidsarbete i samband med studier för att genomföra ett antal projekt för kundundersökningar

1991 – 1994

Växeltelefonist på Taxi Stockholm

UTBILDNING

1998 – 2001

Fil. Kand Beteendevetenskap Stockholms Universitet
✓ Sociologi 40 poäng (60hp)
✓ Företagsekonomi 20 poäng (30hp)
✓ Statistik 60 poäng (90 hp) Examensarbete: ”En jämförelse av olika estimationsmetoder vid faktoranalys med SPSS”
Data- och systemvetenskap Stockholms Universitet 2005
5 poäng (7,5 hp) IT för personligt arbete, kvällskurs

KURSER

Customer journey mapping & CX

Wednesday relations

2019

Ledarskap i digitala transformationer

Handelshögskolan

2019

Certifierad styrelseledarmot

Styrelseakademin

2019

Chef för Chefer

Chefshuset

2017, två dagar

Ledarskapsutbildning

Mercuri

2008, sex dagar

Ledarskap inom kundservice

Mercuri

2009, sex dagar

SPRÅK

Svenska

Modersmål

Engelska

Flytande i tal och skrift

ÖVRIGT

PERSONLIGT

Bor med min son och make i Liljeholmskajen i Stockholm där vi njuter av innerstadskänsla med
närhet till naturområden för promenader. Gift med en italiensk man så god mat med familjen är
självklart för oss. Stort intresse för träning, resor och mode.

REFERENSER

Lämnas på begäran. Alla citat ovan finns tillgängliga på min LinkedIn profil eller andra signerade
dokument som finns tillgängliga vid begäran.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglig snarast.

Rigamonti Management AB
helen@rigamonti.se